ورود به سامانه جام

اطلاعیه های مرکز آموزش (ماحر)

آخرین رویداد ها

اطلاعات صورت های مالی

اپلیکیشن صورت های مالی در سامانه جام برای ورود اطلاعات صورتهای مالی بصورت فیلدهای اطلاعاتی جهت بهره برداری در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صنایع آماده بهره برداری شده

راهنمای استفاده